华同|华同社区|华人同志|华人同志论坛

 找回密码
 加入华同
搜索
黄金广告位联系EMAIL:ad@gaycn.us 黄金广告ad@gaycn.us
查看: 334|回复: 1

二十四禅图

[复制链接]
发表于 2022-3-16 10:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
二十四禅图
5 C3 E% ]! I7 e- L) R9 q01,无生秘义- m" N% [( s3 U3 U
" z: V2 @" T1 r
( a/ [# L% M1 f; K3 W* L9 E4 T

' s; Q' s+ Y/ ?" \1 K. A5 g! i. a# `% J

: S6 v. {+ P/ a, R4 F  I
  M) y3 Z; c( Y: ]/ R 佛陀住世时,有一位黑氏婆罗门,两手举着两个花瓶,前来献佛。
2 J: }) n. p6 w 佛对黑氏婆罗门说:“放下吧!”9 l5 N- Q, [$ H$ F1 ]
 婆罗门便将左手举着的花瓶放下。
. [% c  b2 ~- d7 ~2 v 佛陀又说:“放下吧!”  y2 [2 S5 l2 e
 婆罗门又将右手举着的另一个花瓶放下。
. G. t; |8 G; U! t0 R 接着,佛陀还是对他说:“放下吧!”+ p9 X6 }& K% s& L1 g! {
 这时,黑氏婆罗门问道:“我已经两手空空,请问您还要我放下什么?”
) Z4 M, {, @4 b) V% @' P 佛陀说:“我不是让你放下手中的花瓶,我教你放下六根、六尘和六识。你将它们统统放下,便可超脱生死,永出轮回。”9 Y' e% a2 B4 q7 L! C  A
 黑氏婆罗门当下悟到了无生忍。
9 M' V4 l5 K! r5 a5 u1 S% X5 ?, C9 \6 |/ F+ t# H6 f& C8 o, O6 W! U
02. 初 示 宗 旨' X0 Y8 W4 k6 b3 M6 k) U% v1 _
8 R* G! M1 A& |5 h' l% I' P4 V
2 R& M; F  p" [4 z2 S5 U
2 O) M& l; p- v& V3 F2 I. M/ }
  L+ c% b( M5 W0 @
 菩提达摩祖师到东土时,受到梁武帝的迎请。梁武帝问道:# \& {& y- m4 G, d; F! y
 “朕即位以来,造寺写经,度僧不少,有何功德?”
% U# P/ n2 f$ ]& R; E0 g 达摩祖师答道:“这些算不上真正的功德,只能获得人天小果。”
* x0 K# N) v& V9 j' K. c 梁武帝问:“如何才是真正的功德?”9 |1 I6 v; n% D  d; O6 X- e
 祖师答道:“若得根本智慧,清净空寂,圆融无碍,才是真正的功德。真正的功德,不是以世间有为法所能求得的”
: |, i1 a6 B+ n9 A8 e; D 梁武帝又问:“请问圣僧,什么是圣谛第一义?”1 v( @0 @: x5 ~8 U( \$ b
 祖师并不直接回答,却说:“法界空寂,本来无圣可言,更不必说圣谛了。”
3 N" k4 f* u4 }7 w' n) t 梁武帝不解地问:“现在面对着朕的不是圣人,又是谁呢?”/ D' L7 n8 i& y) P  d
 祖师知其不切法要,便摇头说:“不知道。”
3 o6 Y2 G' Z0 ~4 H' m# B& h0 {9 H$ O; @% u' z' o7 {
03. 断 臂 求 法+ X9 a. E; q6 j0 x# k

1 T6 l1 U! l  \  G. n* A
8 a/ e% j+ j, z  L
+ @0 H" `- g# w' `/ u) z0 @8 }' \. l/ _( [; P  t
 禅宗二祖慧可禅师,青年时为人豁达豪爽,博览群书,因不满足于儒道易数,四处访贤求道。听说有位天竺来的神僧达摩住在少林寺,便前往拜访。慧可虽时时伺机参问,但达摩时常面壁禅坐,并不向其开示。慧可只好守候在洞外。深冬季节,一日,天降大雪,慧可仍然挺立在洞外风雪之中。达摩祖师问道:' j* k3 f# `& t
 “你因何事,久立不去?”  ^( w4 i* @- F3 `" e8 o2 C2 }
 慧可眼里含着泪水说:“只求和尚为我开示无上妙法。”3 N, _- p. G* a2 l1 }
 达摩见多了那些谈玄猎奇,无志实修的知解之徒,对他淡淡地说:4 v# w* U; n& I2 h$ @; @
 “如来无上妙道,非同世俗学问,需要具备能行难行、能忍难忍的毅力,以及坚持不懈、百折不回的恒心,方可学修。贪图小智,无德无义,谄曲轻慢者,不能受持。”怎料,慧可竟然以刀自断左臂,并置于达摩祖师面前,以表决心。3 U4 G+ {% P) Y5 x% B
 慧可这些坚定求法的举动最终得到了达摩祖师的认可,并赐法名“慧可”。此后,慧可跟随达摩祖师,朝夕参学修行,长达九年,终于得其心要,继承衣法。临别时,达摩祖师说:
: E, q7 h/ P' Q8 q “二百年后,此如来禅法将在中华国广泛传播,虽然说理者多,通理者少,明道者多,行道者少,但自参自悟,潜行密证者仍然成千上万,不可胜数。”" y. ]+ h, P" z: z' Z" u

/ z) J- l+ s& `2 s8 S04. 法 界 眷 属
! V. c* l8 H8 Q, P/ T
- f* o! Q( V+ P- n& T+ S5 K/ e& C# r- S
2 Y1 K4 |7 {8 a. y: u
 有一位云水僧一路参访,一日来到由一位老妇人管理的庵堂前休息。他问老妇人:“师姑,这座庵堂里除你之外,还有其他的眷属吗?”3 Z. q. T; a7 Z; @
 老婆婆:“有。”% x3 D0 I) j$ U' l% q  o6 ?
 云水僧:“怎么没有看到呢?”) Q9 c% r, k2 N: c+ q) K: k
 老婆婆:“喏!山河大地,若草若木,都是我的眷属呀!”
( q6 ~- _" w/ x 云水僧:“无情不是有情,那些山河草木何曾是师姑的样子?”
# J$ \& a+ A' m! B3 X 老婆婆:“那你看我是甚么样子?”6 v; a5 T0 A4 l
 云水僧:“俗人。”
3 B& R+ ^' {9 ~9 E, v/ h) W5 @% u 老婆婆:“你也不是出家人。”- X2 u1 g* j, u( f* z
 云水僧:“师姑,你可不能混淆佛法。”' i& l; s% s' U; [0 s
 老婆婆:“我并没有混淆佛法呀!”
+ H3 ~, j$ B' a+ P% P% Z- J 云水僧:“俗人主持庵堂,草木皆成道友,你这样不是在混淆佛法,是什么?”
3 I7 P( \$ b( c2 c  m7 ^ 老婆婆:“法师!你不可那么说,要知道你是男人,我是女人,何曾混淆?”1 M8 ~9 B3 P. M3 y4 S$ b

# e) I/ w" T8 E, ~! Q% n05. 拜 诣 真 身4 f- u# z7 d* n# \" p. d7 a2 W4 g

+ \/ _' ]; o8 M8 `/ E
* I2 b" i) m+ O- _% @2 D- d% O0 N  n; G% a% L1 O9 v
7 b3 _6 L7 v) \5 n/ y) I  m0 k4 \2 z# v
 南塔光涌禅师初参仰山禅师时,仰山问他:“你来做什么?”  m. i' n* ]9 Z3 u; Y0 q) P4 O
 光涌答:“来拜见禅师。”
& G, p' M% K) I4 V 仰山又问:“见到禅师了吗?”
5 D; r& R! M  D 光涌答:“见到了!”/ H$ ~% u# y4 U( i; e
 仰山再问:“禅师的样子像不像驴马?”( ^- w/ P& C8 C$ w6 g
 光涌说:“我看禅师也不像佛!”
8 L. I" m, x6 z, d  J9 z* H3 T 仰山继续追问:“既不像佛,那么像什么?”
1 G; }4 ~+ s+ x 光涌从容回答:“若有所像,与驴马有何分别?”# v* v; _2 q& T& a+ O3 |2 Y( \3 F
 仰山大为惊叹,感慨地说:“凡圣两忘,情尽体露。二十年来,我以此试人,无一能解者。请你善加保任。”
& A% y' B' ~3 U0 g 此后,仰山禅师一见到人就赞叹:“光涌,乃肉身佛也。”* e' ?; X. y9 K0 c6 R
/ P9 B5 X& e( ]- G9 {: s7 t% L* C
06. 古 镜 茶 坊2 V. l: F. T' x& C# o7 Z2 j1 _$ K' z
" R1 I. r3 {( [, Y6 g

& Q8 @6 n5 i# n) c& P$ g3 b& |% Y0 w8 v# T
 有道禅师当初行脚时,路过一间茶坊,因为口渴,就顺道进去,想喝杯茶小憩一下。店主一看是位云水僧,就热情招呼道:“禅师!辛苦了吧?喝茶吗?”
% N2 `4 O. {+ [0 A 只见有道禅师用平淡眼光看了一下店主,点了一下头。
* a% e5 K1 c5 J# ~ 店主似乎也是禅道高手,小心谨慎地说道:“想必您是一位禅道高深的禅师,小的有一个问题想请教您,如果您告诉我,我就供养您,如何?”
, g. d! r$ F' N% N 有道禅师:“你问吧!”7 Z5 F2 T7 @8 v5 i& {
 店主问道:“古镜未磨时如何?”
( k, f! P$ H& i/ u4 P- J 有道禅师很快答道:“黑如漆。”
. L& r# G! }" e 店主再问道:“古镜既磨了以后如何?”
) |/ F0 I, e, Q# J# B# [6 b+ v$ \ 有道禅师回答道:“照天照地。”
' ?/ w. J/ q+ g! ~% [" i6 P( d 店主不以为然,说道:“对不起!恕不供养。”说着转身就走开了。
, [% f# {9 y0 x% ~) k 有道禅师愣了一下,心想:“我数十年参禅,现在连这个卖茶人都不如,惭愧!”于是痛下决心,勤苦参学,闭门深修,终于开悟。
( B/ |1 ]* [) |% {2 T$ I 三年后,有道禅师又出现在这家茶坊的门口。店主仍亲切的招呼道:“呵!三年不见,仍想请教那句老话,古镜未磨时如何?”
0 G7 Q5 S* M7 N- A 有道禅师顺口说道:“此去汉阳不远。”$ b9 N6 N! t) B. \9 `
 店主再问道:“古镜既磨后如何?”
  J% Z6 Z9 X- p* s& I% M/ C 有道禅师回答:“黄鹤楼前鹦鹉洲。”
' F8 e( f3 M/ z 店主听后,诚恳地说:“请禅师接受我的供养!”随即转身吆喝道:“伙计!泡茶,泡茶,泡好茶!”0 m4 ]& d* `' {/ H! A2 M
) ~- @  Z' \5 `
07. 喝 消 轻 重% J7 [5 A) E" o5 V+ u

, z; f+ J0 X' \+ M) ~! C/ ^- q1 s/ c5 l

: s3 K: }, s9 e% x% _% \; a. ~- e# [, V7 P  p  i
 翰林学士苏东坡,听说荆南玉泉寺承皓禅师禅门高峻,机锋难触,心中甚为不服。于是微服求见,想要试一试承皓禅师的禅功如何。刚一见面,东坡就说:1 {1 ]# N  n1 C5 u5 Q) |
 “听说禅师禅悟功夫很高,请问,禅悟是什么?”/ C" |5 {( b# |; M6 H; i3 @& @
 承皓禅师不答反问道:“请问尊官贵姓?”
3 }3 m: Y* k9 `' ] 东坡答道:“姓秤,称天下长老有多重的秤!”
( i3 G5 X, j' i; r( B7 a 承皓禅师大喝一声,说道:“请问,这一喝有多少重?”
9 V, K& Q/ g7 a1 x: b 东坡无以为对,遂礼拜而退。* d* D0 c* u. e7 H. g

: `) O. v. p. k8 k08. 生 死 思 量: U' |) Q9 z# N! L% ~% C
5 T9 Q& e, d: P, k% G! q% F

4 \# ]4 ]/ j0 {* m
$ S% I  r2 m  E. T$ O2 z' c% r. c  [3 u+ E5 e8 P
 金山昙颖禅师,曾游京城,住在李端愿太尉的花园里。有一天,太尉问他:
- z) F8 S) O# P- }8 l* I& [ “请问禅师,人们常说的地狱,究竟是有呢,还是没有呢?”* y4 h  S1 Y9 q2 H
 昙颖禅师回答道:“诸佛如来说法,向无中说有,虽有还无;太尉现在向有中觅无,是无中现有。人眼前见牢狱时,为何不心内见天堂?欣喜和恐怖都在于心,天堂地狱都在一念之间,善恶造作皆能成境,太尉若能了知自心的作用,自然就不会有疑惑了。”7 j( R% D' [% p
 太尉:“心,如何了知?”
2 j; ?2 }$ R$ z' U 昙颖:“善恶都莫思量。”
" I* n5 y# T; e4 O( e 太尉:“不思量后,心归何所?”
2 M) O1 ?7 z& F9 `! o# m 昙颖:“心归无所。如《金刚经》所说,应无所住,而生其心。”
$ W) }/ E+ D8 t7 I  Z' o 太尉:“人若死时,归于何处?”6 g, M4 x4 O  ?5 g$ ~
 昙颖:“未知生,焉知死?”
; ~# d( }+ y+ o& x- j3 ^ 太尉:“生则我早已知晓。”
6 y) S: |  g: O; w) n 昙颖:“请道一句,生从何来?”
) t4 ^/ d$ c# |- p* e& a 正当太尉沉思时,昙颖禅师用手直捣其胸,喝道:“你在这里思量个什么?”
/ h; S4 c$ c' F" ~& Q 太尉:“明白了,只知贪程,不觉蹉跎。”
; E4 }% v# T& V# ?! Q 昙颖:“百年一梦。”
' l: G9 n5 W* L0 j+ S 太尉李端愿当下有悟,而说偈曰:: M) C" `* l  I7 Z. J* ?) ?
 “三十八岁,懵然无知。及其有知,何异无知?”5 t4 m' K: A- r" l8 z

8 u0 I7 v: i" z5 ?# D2 S# a) H1 k09. 不 可 思 议( q+ f9 w+ ^! k5 b% o, }. y  f" g9 p% n3 }

8 V. d' N+ y% G/ H- T% H3 v: z6 l4 o; {) v8 l! T- w+ H

2 r9 g+ _0 C# \1 {. ?, `# @
( t  }* n7 {0 d/ E" q3 \6 K( e. a 有一次,一位学僧问惟宽禅师:“狗有没有佛性?”7 x1 P# B! F/ Y1 |- ?9 f" i
 “有。”惟宽禅师不假思索地回答。& }' v7 P# U* Y# `3 m
 学僧又问:“禅师你有没有佛性?”0 {1 n2 [$ Z6 K% q( a
 禅师答道:“我没有。”
* J; g/ m/ I3 k9 q. A5 Q 学僧不解地问:“佛说一切众生皆有佛性,为什么你却没有呢?”
; W4 r- r7 |+ ~5 k" x 禅师说:“因为我不是一切众生。”# P5 m6 p6 x# i9 H  S
 “你既然不是众生,那一定是佛吧?”/ ]$ q( z* Z1 s% ?# n' S
 “也不是佛。”: M) u2 s6 h- P4 A2 ?0 t5 t
 “那究竟是何物呢?”  ]9 n; Y- y5 J
 “也不是物。”- d. \4 ], I3 x+ N; x/ C) c1 `" ^, m
 学僧思考片刻后,问道:“可以看得见,想得到吗?”% ~% [( G5 |! C& v+ ?
 禅师笑着答道“不可思,不可议,所以说不可思议。”- q, K0 a/ }; E9 _5 _1 }
6 Q! V. d  m5 e5 w% x' U4 G6 K
10. 孰 见 斩 蛇+ M2 d5 O! J7 \% x

! a  G+ Y! K/ a% N$ O  \3 l' i9 B7 F$ |3 A

; A; M% W/ g7 w+ u( ? 有一位讲经僧来参访智常禅师,禅师正在田间锄草。忽然草中窜出一条蛇来,禅师举起锄头便砍。讲经僧不以为然地说道:“久仰禅师道风,今天一见,原来是个粗行沙门。”
5 q3 G% e: [# n" {4 Z1 S 智常禅师道:“像你这么说,究竟是你粗,还是我粗?”8 i- o- Y% Z" z8 j0 m
 讲经僧于是展开辩论,问道:“什么是粗?”
, c- i0 w( g" J0 t* I* `5 ] 禅师放下锄头。
6 F2 I" K( p; R4 C2 T8 _ 讲经僧又问:“什么是细?”% m6 Y  h" g! I: J. w* ?
 禅师举起锄头,作斩蛇的姿势。
& |  p1 G5 y. N0 C$ a 讲经僧不明白智常禅师的意思,又问道:“你根据什么道理这样做呢?”
2 u, L) C6 r" m- Q$ T3 ^% L 禅师道:“凭什么,且不说。请问你什么地方看见我斩蛇了?”, F3 X/ s- [  i; s$ e! I3 l, b. \3 P9 g
 讲经僧理直气壮地答道:“当下!”
* e* n+ {8 b8 i2 _" u 智常禅师以训诫的口气对这位讲经僧说:“你当下见不到自己,却来见到斩蛇做什么?”
/ c$ Y) }0 i/ O: A5 f- p: a. h 讲经僧终于有省。/ o7 |5 u( b* @; L" w1 d

3 D3 A6 i% b0 W11. 德 山 焚 稿
; W" q$ `( n9 @. [; e) Z+ Q2 @/ [7 W# T/ ~. P; @3 {# w

& f$ d6 z: j4 h1 F* [; n$ |" `- M/ F. y1 N
 德山禅师本是北方讲经说法的大师,因不满南方禅门教外别传的说法,携带自著的“《金刚经》青龙疏钞”南来抗辩。才到南方就受到一位老婆婆的奚落,自此收敛起狂傲的心,并请问老婆婆,近处有什么宗师可以前去参访?老婆婆告诉他在五里外,有一位龙潭禅师,非常了得。
1 Z7 ]0 i# v  X: k7 a 德山禅师到了龙潭,一见龙潭禅师就迫不及待的问道:“这是什么地方?”- Q8 @# w2 N2 T, G9 P0 @0 i( b
 龙潭禅师回答道:“龙潭!”
) V7 x- U3 h6 U1 M 德山禅师逼问道:“既名龙潭,我在此巡回,既不见龙,又不见潭,这是何故?”0 V# v% U+ x) m; d' U
 龙潭禅师就直截了当地告诉德山禅师:“你辛苦了,你已到了龙潭!”
  U2 ?# H' X+ w1 v 这天夜里,德山向龙潭禅师请益,站在龙潭禅师座前久久不去。龙潭禅师说道:“夜已很深,你为何还不下去!”
* ^$ u& d  y; P$ a" o3 d. l 德山道过晚安,告辞回去,走到门口,又再回来,说道:“外面实在太黑,学僧初到,不知方向。”2 L) S- \% c' b) I/ U, O
 龙潭禅师就点燃了一支蜡烛给他,正当德山伸手来接时,龙潭禅师又把蜡烛吹灭了。德山忽然大悟,立刻跪下来,向龙潭禅师顶礼。
  e9 R5 ~$ d4 x 龙潭禅师问道:“你见到了什么?”
  Y1 V  K7 F  f% O 德山禅师回答道:“从今以后,我对天下所有禅师的舌头,都不会再怀疑了。”/ L! x. C5 A4 B
 第二天,德山禅师将自己写的疏钞拿到堂前当众焚烧。当火焰燃起时,他吟唱道:“穷诸玄辩,若一毫致于太虚;竭世枢机,似一滴投于巨壑。”
5 m/ N! z5 M- U2 m9 J5 R' `' c$ e& L; i5 L& y9 |  j0 g& b0 R( P
12. 附 赠 宝 月
& f, t% @! `2 k; F! T( x9 A
9 I- E: D2 x8 x# |. g: W$ ^2 n' k* W4 K7 s

- [) z! D* M$ H9 K2 H 良宽禅师除了外出弘法,平时就居住在山脚下一间简陋的茅棚里,生活过得非常简单。有一天晚上,他从外面讲经回来,刚好撞上一个小偷正在光顾他的茅棚,小偷看到禅师回来了,慌张得不知如何是好。
* I2 ~5 ^2 x  c  ` 良宽禅师平和地对那个两手空空的小偷说:“找不到可偷的东西吗?想你这一趟是白跑了。这样吧,我身上的这件衣服,你就拿去吧!”
0 S3 i2 @3 o/ R$ i9 \3 ? 小偷抓着衣服就跑,良宽禅师赤着身子,在月光下望着小偷的背影,无限感慨地自语道:“可惜啊,我不能把这美丽的月亮送给他!”4 R( Q" ^0 ?& S$ P  M, I8 c3 q. V

! |1 c7 N4 b, |0 E' V+ G- J13. 文 喜 嫌 圣; a5 D& n1 l0 Q9 |1 `

" H" G( J: U" R' L% K' o
0 q$ p& Y# `( T% y+ _. m2 ]) q( [6 T: F

6 [, _$ n: q+ k, [) R 文喜禅师朝拜五台山,一日傍晚,途中经金刚窟般若寺,遇见一位牵牛的老翁。: p2 e5 A# Q3 N" [& a$ N% v  G6 ?
 文喜问:“请问长者,可否借宿一晚?”
$ z4 y! l/ v: ?- ?" t6 d* E7 L" `# G2 ~ 老翁答道:“你有执着心,不能留你住。”
) L6 ^( J/ q2 f 文喜解释说:“我没有执着心。”; W' R4 u: c2 J" }) i9 m
 老翁问:“你受戒了吗?”0 u& x/ ~9 u  ~5 K6 \$ r
 文喜答:“早都受过戒了。”
2 w2 _* z# M6 t8 K2 I 老翁说:“既然没有执着心,还用得着受戒吗?”4 }- r( h7 s  A) E
 文喜禅师无言以对,作礼告退。再回头时,老翁与寺都已消失得无影无踪,抬头却见文殊菩萨乘金毛狮子在五色云中款款飘游。后来,文喜前往洪州观音寺向仰山禅师参学,契悟心要,并担当寺里的煮饭工作。一日,厨房的蒸汽中忽然显现出文殊菩萨的形象,文喜举起勺子便打,并说道:“文殊自文殊,文喜自文喜,岂能乱我心。”% G5 y% K" r0 B
 文殊菩萨风趣地说:“苦瓠连根苦,甜瓜彻蒂甜,修行三大劫,却被这僧嫌。”
' \" h3 x- i" Z( W: y6 e# w; `, k
; k' V0 J! u9 b) `6 X: f14. 方 便 接 引& g6 [! F! Q& t0 C4 h4 K

2 V$ q! Q& ?6 _
4 x/ Q. _. B* P' }7 W
4 o' v2 q+ U' |
  n# {: }  t7 z6 \7 M, v4 _ 赵州王前往拜访赵州从谂禅师,从谂禅师并未出迎,坐在禅床上会见他,并且先问:
8 A# n( h* g7 T; M “你明白我的意思吗?”, z( Y3 C  ]9 [2 d
 “不明白。”赵州王回答。5 [% T. j. m) M$ ~) e- d
 禅师见赵州王未明其意,于是,转而解释说:“自小持斋身已老,见人无力下禅床,请别见怪。”( O; z' \, u. L+ M9 n
 赵州王非但不见怪,反而对从谂禅师更加尊重,并于次日派一位将军前往赠送礼品。禅师听说后即下床相迎受礼。事后弟子们不解,就问从谂禅师:“大王来时,你不下床,大王的部下来时,你却下床相迎,这是为什么?”
  X% Z7 k: i' M, m( g 禅师对弟子们说:“你们有所不知,人分上中下三等,但并非以身份而论。上等人来时,禅床上应对;中等人来时,下禅床接待;末等人来时,要去山门外迎接。”
; m! R" @6 U& g9 G+ G/ A2 S* Q 弟子们言下有悟。! y! i1 f: d- d* i1 j9 }5 e

$ W; ~' G, d3 W% I1 B4 K& @15. 刻 不 容 缓" I  S3 M& A) G- A
: `6 H0 k) H4 R( r
: ]8 f  N1 z5 {- \1 h, f6 o5 t

% {( J0 A! D2 {% Q1 v  d5 v 日本亲鸾上人九岁时,就有出家学道的决心。他请求慈镇禅师为他剃度,慈镇禅师问他:, k/ w+ G! @, l! b2 f4 Y! [. l
 “你年纪这么小,怎么会想到要出家呢?”
2 m, N' o* B. f9 L, k 亲鸾说:“我的父母都已去世,我不知道为什么人一定要死亡?为什么我会与父母分离?听说和尚知道这些道理,所以要跟和尚出家。”
* T, ^5 M; m# S! t) q$ d5 U 慈镇禅师非常赞许他的志愿,说道:“好!我明白了,我愿意收你为徒。不过,今天太晚了,待到明日一早,就为你剃度吧!”/ F. T: Q) _0 J2 {2 W$ s7 t
 亲鸾听了后,又欢喜又着急,催促道:“师父,可是我不能保证我的这个决心是否可以保持到明天。而且师父已经老了,谁能保证明早起床时还活着?”
& O' |3 q, X4 \7 {% U4 S1 N* K6 N; X 慈镇禅师觉得孩子的话完全合乎道理,十分肯定地说:“你说得对,现在我就为你剃度!”
. |1 b# ]8 k& G, B7 R9 _0 c3 i* s1 ?: o2 l4 d3 I/ p7 U
16. 盐 翁 示 道
5 Z% y# i" L# ~. y# _
# W  X4 {9 T3 C4 y# f7 N$ i; j7 V' J: H) H7 S
$ l1 `( g: y$ a+ K; D
6 D4 B/ O6 W  U3 R7 d5 h4 v1 _
 有一僧去拜访覆船禅师,路上遇见一位卖盐老翁。僧问:$ V' d5 N/ a' D5 M: ?9 o
 “我要拜访覆船禅师,请问路怎么走?”* ^$ \7 z) j) {4 S
 老翁久久无语,于是僧再问:“请问去覆船的路怎么走?”- o. L; V0 _$ ?; l  T( f
 不料老翁反问道:“你耳朵聋吗?”7 b$ x/ b+ |& f9 R: ?
 僧不解地问:“你向我说什么了?”$ N) a' d" S# l% s* P' J. c
 “向你说去覆船的路。”老翁说。
4 y) r  D! ~' Q* A- v “难道你老人家也会禅吗?”/ X2 j; n6 H. T5 j
 “别说会禅,连佛法也尽会。”+ F" u! Z+ l! H4 w7 N9 l4 F
 于是僧说:“既然会禅,那请你说说看。”
& s; ^- P+ u  W! C' ` 老翁指着篮中的盐问道:“你把这个叫作什么?”
, L6 j8 d0 l& S1 ~ 僧答道:“盐。”并反问道:“你叫作什么?”, F3 y6 i8 ]4 C, K* J6 h
 老翁答道:“不可向你说是盐!”
/ M1 \# o* }4 C
. a/ @. y6 h, E' E, U17. 东 坡 坐 空
; O% ~  ]6 B! g& W2 {+ f3 o# o# d: k) l; @4 Z  ]
* F) T. y7 P# [& r' F5 z" c
6 T' G0 J9 |0 ~8 q
 一日,佛印禅师与几个弟子刚在室内坐定,他的老朋友东坡居士忽然到访。佛印禅师环顾室内已无空座,便顺口说道:/ U2 S) B" q. B) s) A
 “这里已无坐处,居士想要往哪里坐呢?”0 i2 X6 y3 K+ ~% X. \+ [
 “那就以禅师的四大之身为坐。”喜欢禅辩的东坡居士半开玩笑地答道。
; I& }( @8 ]+ |5 q+ s0 i( ]' y 禅师说:“我有一问,你若答得上来,任凭随便坐。若答不上来,要输你腰上系的那副玉带。敢吗?”
3 k/ ?- H4 D) J& P7 [ 东坡欣然承诺。
" X+ _0 G2 z7 a' B7 ~' K 禅师问道:“居士说要以我的四大之身为座,可是这四大之身本来是空,你往哪里坐呢?”! o# H0 M  G( e3 @+ X% k$ U
 东坡一时答不上来,便真将玉带解了下来,留在寺里作为纪念,至今仍保存在金山寺。
: Y; u0 K, w1 o5 Y/ p
% p, `' B2 c3 u1 G* _, a18. 骷 髅 作 钵
1 t& m; m- O) [5 i0 R& c- F4 B6 I& a: _

9 y. |# G( W) z6 u- g
; R  u' t4 s; S 文道是个云水僧,久仰慧薰禅师的道风,千里迢迢来到禅师居住的洞窟前,礼拜道:
" g# Y6 a- _4 O1 F' D “末学文道,素仰禅师高风,专程来亲近、随侍,请和尚慈悲开示!”$ J4 o8 _! V/ t: C; [9 B
 因时至傍晚,慧薰禅师说:“天色已晚,先住一宿再说吧!”. ]- D3 K* A. H* h' r$ J
 第二天早晨,文道醒来时,慧薰禅师早已起身,并煮好了粥。用餐时,因洞中并没有多余的碗,慧薰禅师就随手在洞外拿了一个骷髅头骨,盛粥给文道。文道感到十分不安,不肯使用。于是慧薰禅师说:
8 ]( w- [, r' p0 Z “你以净秽和爱憎的妄情处事接物,如何能够得道呢?”
& J' S, r: J# I! v- k$ C: X* N$ n/ J& t# p
19. 弃 绝 名 利
+ B$ f6 a9 }1 Y, s5 v# P
7 t! }4 F8 G. X' ?: k' ]/ w6 @3 A* L( p! b7 K, O

& D/ u- Z$ z9 V8 i, D5 D9 b* s. Z 道楷禅师出家时,曾在父母面前发了重誓:“不为利名,专诚学道,苟渝愿心,当弃身命。”得道后,大阐禅门宗风,远近闻名。地方官吏奏知朝廷,皇上赐紫方袍,号定照禅师,以示表彰。禅师谢恩后,向来使说明原因,不肯接受赏赐。皇上再次降旨,禅师仍然坚辞不受,由此因抗旨获罪,并将发配淄州。官吏因敬佩禅师之德行和威望,示意禅师称病便可免刑。官吏问道:) q# q* D1 m1 a# Q! ?8 q8 ]
 “你是否患病?”1 }. N5 w2 k( o4 ]/ }. p
 “没病。”禅师答。) B' A% C& l  H" ?# ~& R+ j* F" O
 “听说身上有疮疤。”
+ _0 \2 C: k0 v( U8 Y& u0 z! J “以前有,现在好了。”+ o( g/ m1 s5 B) x& N5 A! ]
 官吏让禅师再考虑考虑,禅师说道:7 k6 R% A' Y" j4 ~! V$ ^  w
 “你的厚意我领了,但不可以妄语求安。”
1 y  b5 [; f. T7 i% [2 n 于是恬然前往淄州服刑,送行者多如潮涌。
6 h0 _* G2 x0 H. t7 q+ I+ Y7 a( o# A1 Y, ]/ P1 U$ ^
20. 自 家 珍 宝6 V/ L& {2 ]' R

1 u* y  r* y  ^( A6 s3 k- z0 f8 M+ o- ?* s# r
+ B' Y! `3 X9 C- O
& y. r; L) D0 Q& b
 雪峰禅师随岩头禅师去澧州,途中遇雪,不能前进,滞留数日。雪峰禅师每天都是精进坐禅,毫不懈怠。而岩头禅师只是吃饭睡觉,显得十分悠闲。
9 Y& ^0 p! U3 _  U 雪峰禅师抱怨道:“师兄,你总是睡觉,怎么不管我?”+ G4 N; y4 @& |9 G. L1 A
 岩头禅师:“你一直坐着干什么?”5 V1 w& P/ ]- }
 雪峰禅师指着自己的胸口说:“我心未安,怎敢自欺欺人?”; Z: r0 u1 V9 w9 ~' J/ r/ K5 b
 岩头禅师觉得机缘成熟,就满怀慈悲地说:! q( X% N% Y# c
 “果真如此的话,你把自己的见解告诉我。对的我为你印证,不对的我替你破除。”
# t% ]; \9 _! _5 s7 ^( W0 n 雪峰禅师就把自己所学的禅法心要讲述了一番。岩头禅师听了后,便高声说道:- y( F" k5 I% p- V1 @
 “你没有听说过吗?从门入者不是家珍。”
+ b) b  I4 M$ p4 V4 V 雪峰禅师:“我以后该怎么办呢?”
% k9 F2 W9 A+ n6 O) h 岩头禅师:“真正的契悟,在于直下承当。假如你宣扬大教的话,所讲言语,必须要从自己胸中流出,要能顶天立地而行。”
7 V9 q9 v# ^% J5 n; u. x8 Q/ W: V 雪峰禅师闻后大悟,连忙起身礼拜。" J( i8 Z, f: ^; X+ ?
, I& q+ Q' r+ D' ^# f
21. 不 言 之 教
* D9 @$ l6 ?& @
9 N1 P$ F! j# I! m4 E* p  _
  y  u8 O4 r0 L' x/ \. e1 ~- S8 u1 ]7 n( f% c, x
0 ?8 W7 \3 ?; ]$ b; t' b
 五代时的后汉刘王礼请云门禅师及其寺内僧众到王宫内过夏。刘王及其眷属供养众僧,并向他们问法参禅,莺莺燕燕,热闹非凡,唯有云门禅师一人默然端坐。
2 H! f: m3 c6 r+ ^ 有一位值殿的官员,经常看到这种情形,于是向云门禅师请示法要,云门禅师总是一默,并不作答。这位官员有所契悟,便写了一首诗贴在殿前。诗中写道:$ j- ~8 {) F" _' V1 _! v# E4 m; a, B
 “大智修行始是禅,禅门宜默不宜喧,万般巧说怎如实,输却禅门总不言。”  d& [1 n* U0 \

6 A5 `- Y8 ^- v22. 三 业 归 心
6 d; W9 q. l/ D- @. ~- D9 o/ x; ~0 V$ M& h7 [  C) b! }

8 q& \4 Y/ U( t/ {/ C6 P( s9 I9 K8 V  r& G3 X4 D7 Q. x, _

9 O0 R% Y9 m; F# b! \ 有一次,诗人白居易请问惟宽禅师道:
, W1 Q1 T) r0 f7 x/ j “身口意如何修行?”2 u$ |$ C1 b' P
 惟宽禅师:“无上菩提者,被于身为律,说于口为法,行于心为禅。应用者三,其致一也。如江淮河汉,各处异名。名虽不一,水性无二。律即是法,法不离禅,身口意皆不离于心也。云何于中,妄起分别?”6 J9 h0 T4 D0 h( B) k8 N8 f
 白居易:“既无分别,何以修心?”! r6 C% X2 @% |+ `  v
 惟宽禅师:“心本无损伤,云何要修理?要知道,无论是垢是净,一切勿起念!”, t  N7 e( Q) N. t2 O9 ~; m; x
 白居易:“不起垢念,当然是应该的,不起净念,怎么可以呢?”# q2 f0 R+ U( W! @3 G
 惟宽禅师:“黄金虽好,但金屑进入眼睛是会致病的。乌云会遮蔽天空,白云同样也会遮蔽天空。”* S2 i4 Q: h. d1 q. [& X6 j
 白居易:“无修无念,又何异于凡夫?”
3 n2 f- a" v2 f8 ]9 i 惟宽禅师:“凡夫无明,二乘执着,离此无明和执着的二病,是名真修。真修者,不宜太勤,亦不得忘失。勤者近于执着,忘者即落于无明,此即是心要!”0 J+ Q& R8 I) S9 h) v; k
 白居易有悟,后终于成为佛法的践行者。
: q0 I* P6 P$ H1 s7 ~( \
( e4 n# O  P  g9 J% k! S23. 和 谐 法 侣! I) H7 f7 _3 K1 ?" j2 E

# s- r* ~! L+ c$ v7 u: Z
, z# G, c7 E$ E  `) P: Y8 X
- ^% g3 u& t  y; f) g- e% H8 [' P8 D1 M7 u: W0 P
 宋朝时,惟则禅师在浙江天台山修行。他自己搭建了草庵,以山中野果充饥,常年独居在山中。一天,一个樵夫路过庵边,见到惟则禅师,好奇地问道:“你在此住多久了?”
  U$ w( g5 J3 z 惟则禅师回答道:“大概已易四十寒暑。”; {. `7 G: Q: [0 g7 }6 D) \
 樵夫又问:“你一个人在此修行吗?”& ]' [- w& e8 Q- X
 惟则禅师点头道:“丛林深山,一个人在此都已嫌多,还要多人何为?”7 M) \1 M" H2 W2 |8 g
 樵夫:“你没有朋友吗?”
5 O# @2 h0 s) i6 F 惟则禅师拍掌作声,只见好多虎豹鸟兽由庵后出来。樵夫大惊,惟则禅师又示意虎豹退回庵后,说道:" R7 o9 v+ X, i: t, _0 [
 “朋友很多,大地山河,树木花草,虫蛇野兽,都是法侣。”
7 u$ c- |$ Z( p1 c5 E6 c 樵夫非常敬佩,自愿皈依作为弟子。
+ q' R( B$ g$ X. Z* B5 c% L& N
3 C' R0 ~% G" Q) N7 I24. 端 拱 无 为* s5 s; y0 d, V1 H( x

) P5 `0 m+ K: m8 f; [. t7 W/ R5 \" y: ?4 P/ U# ]
! G( {, g9 K+ M' u7 M
1 N  \# r/ h7 S) u
 清朝顺治皇帝特诏迎玉琳国师入宫,请示佛法。顺治皇帝问道:
0 i# W) {- b. Q “楞严经中,有所谓七处征心,求证心在何处。请问心在七处,还是不在七处?”
( @7 v( m+ u% G+ B7 z  m 玉琳国师答:“觅心了不可得。”* j+ I  t! n8 ^4 Z1 |
 顺治皇帝:“悟道的人,还有喜怒哀乐否?”
. Z) n7 f, ^- z) l 玉琳国师:“什么叫做喜怒哀乐?”3 [# H5 O! Q  e8 `- k6 U$ X
 顺治皇帝:“山河大地从妄念生,妄念若息,山河大地还有也无?”
- ?- z+ D" a" e* h7 Q 玉琳国师:“如人从梦中醒,梦中之事,是有是无?”% }6 v- h$ T$ S% D* L; E2 f: f6 l
 顺治皇帝:“如何用功?”! a9 o3 X; F5 ^# `
 玉琳国师:“端拱无为。”5 M1 l- g/ t3 d2 F9 C
 顺治皇帝:“如何是大?”/ [# e: k/ Y' Y
 玉琳国师:“光被四表,格于上下。”
6 N% |9 A6 _" U' N+ \; U* M 顺治皇帝:“本来面目如何参?”! ]+ Y2 S+ r9 ?# D( H
 玉琳国师:“如六祖所言,不思善,不思恶,正恁么时,如何是本来面目?”
5 D% l0 Q1 Z) _3 r 后来顺治皇帝逢人便道:“与玉琳国师一席话,真是相见恨晚。”: X* n7 j9 Y0 s" P

) ]# l! O5 y( {& M4 i! Q) k3 {2 U* E

8 R! T: P6 r6 G9 H  i7 L6 o: e% f

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入华同

x
发表于 2022-3-16 21:37:44 来自手机 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入华同

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|Archiver|华人同志

GMT+8, 2022-9-26 08:58 , Processed in 0.048874 second(s), 7 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表